EMB - Epuration Moyenne Broye - Extrait CI du 27 mars 2024